De voordelen van een op vaardigheden gebaseerde aanpak voor het werven en behouden van talent

Organisaties worden geconfronteerd met een groeiend tekort aan vaardigheden in verschillende sectoren en bedrijfstakken. Daarom moeten ze stappen...

Organisaties worden geconfronteerd met een groeiend tekort aan vaardigheden in verschillende sectoren en bedrijfstakken. Daarom moeten ze stappen ondernemen om te borgen dat hun strategieën voor talentwerving modern, scherp en allesomvattend blijven.

De organisaties die dit met succes doen, zien dat een op vaardigheden gebaseerde aanpak in plaats van een traditionele benadering van talentmanagement hen een goed gestructureerd, fundamenteel gezond personeelsbestand oplevert dat hen naar duurzaam succes kan leiden.

Het Wereld Economisch Forum is het hiermee eens en schrijft in een recent artikel dat “…talentmanagement waarbij vaardigheden op de eerste plaats komen het langetermijndenken bevordert, terwijl de traditionele aanpak de voorkeur geeft aan kortetermijn denken en silobeheer”.

In dit artikel bekijken we de voordelen van een competentiegerichte aanpak voor het werven en behouden van talent, de uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie ervan, tips voor succes en nog veel meer.

Traditionele versus competentiegerichte benaderingen van talentmanagement Copied

Traditionele benaderingen voor het werven en behouden van talent richten zich voornamelijk op de referenties en ervaring van kandidaten, waaronder opleidingskwalificaties, werkverleden en industriespecifieke certificeringen.

Hoewel deze factoren inzicht kunnen geven in het potentieel van een kandidaat, is het geen garantie voor een goede fit of succes op lange termijn binnen een organisatie. Dergelijke benaderingen kunnen ook bijdragen aan een gebrek aan diversiteit en de identificatie van kandidaten met unieke vaardigheden belemmeren.

Door te kiezen voor een op vaardigheden gebaseerde aanpak verschuift de aandacht van referenties en ervaring naar de specifieke vaardigheden en competenties die mensen bezitten. Deze benadering erkent dat zowel harde als zachte vaardigheden cruciaal zijn voor succes op de moderne werkplek.

Deze vaardigheden bepalen immers iemands vermogen om taken effectief uit te voeren en zich aan te passen aan veranderende functievereisten. Door eerst op vaardigheden te selecteren, kunnen organisaties beter kandidaten identificeren die over de nodige capaciteiten beschikken om uit te blinken in een bepaalde rol, ongeacht hun achtergrond of eerdere ervaring.

 

Wat zijn de voordelen van een op vaardigheden gebaseerde benadering van talentwerving? Copied

Hier volgen enkele voordelen van een op vaardigheden gebaseerde benadering van talentwerving:

Betere vacature-inhoud

Door de nadruk te leggen op vaardigheden in plaats van op kwalificaties, kunnen organisaties zorgen voor een betere afstemming tussen de functievereisten en de capaciteiten van de kandidaten. Dit leidt tot een nauwkeurigere afstemming van de kandidaat op de functie en vergroot de kans dat mensen worden geselecteerd die meteen aan de slag kunnen en vanaf de eerste dag kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie.

Meer diversiteit en inclusie

Een op vaardigheden gebaseerde aanpak helpt vooroordelen in het wervingsproces te verminderen en bevordert diversiteit en inclusie. Door vaardigheden als eerste selectiecriterium te gebruiken, kunnen organisaties een bredere pool van talent aanboren – inclusief mensen met verschillende opleidingsachtergronden, industrieën of ondervertegenwoordigde groepen. Dit bevordert een meer inclusieve werkomgeving en zorgt voor frisse perspectieven en ideeën.

Verbeterd aanpassingsvermogen en flexibiliteit

Vaardigheden zijn overdraagbaar en kunnen na verloop van tijd worden ontwikkeld en aangescherpt. Dat resulteert in een personeelsbestand met aanpassingsvermogen en flexibiliteit dat in staat is om door veranderende bedrijfslandschappen te navigeren. Dankzij dit aanpassingsvermogen kunnen organisaties effectief reageren op verschuivingen in de markt, technologische vooruitgang en veranderende eisen van klanten.

Kostenbesparingen en verbeterde ROI

Door zich op vaardigheden te richten in plaats van op specifieke kwalificaties, kunnen organisaties hun afhankelijkheid van dure wervingsbureaus of buitensporige trainingsprogramma’s verminderen. Daarnaast zorgt het inhuren van mensen met de juiste vaardigheden voor een kortere inwerktijd en een hogere productiviteit. Dat resulteert in een betere return on investment (ROI).

 

Wat zijn de voordelen van een op vaardigheden gebaseerde aanpak voor het behouden van talent?  Copied

Hier zijn enkele van de voordelen van een op vaardigheden gebaseerde aanpak voor het behouden van talent:

Duidelijke loopbaantrajecten

Een op vaardigheden gebaseerde aanpak biedt werknemers duidelijke loopbaantrajecten gebaseerd op het verwerven en verbeteren van vaardigheden. Dit creëert een gevoel van richting en doelgerichtheid. Daardoor blijven werknemers meer betrokken en gemotiveerd en blijven langer bij de organisatie.

Verhoogde betrokkenheid en tevredenheid van werknemers

Wanneer werknemers worden aangenomen en gepromoveerd op basis van hun vaardigheden, voelen ze zich gewaardeerd en erkend voor hun capaciteiten. Dit bevordert het gevoel van tevredenheid. Dat leidt weer tot een grotere betrokkenheid en minder verloop. Werknemers zullen eerder bij een organisatie blijven die hun vaardigheden erkent en erin investeert.

Meer autonomie en zeggenschap voor werknemers

Een op vaardigheden gebaseerde aanpak geeft werknemers meer zeggenschap door ze autonomie te geven over hun eigen loopbaanontwikkeling. Zo kunnen ze hun eigen leer- en ontwikkelingsproces in handen nemen, hun eigen vaardighedenkloof identificeren en de mogelijkheden voor bij- of omscholing onderzoeken. Deze autonomie leidt tot meer werknemerstevredenheid en een gevoel van controle over hun eigen professionele groei.

Afstemming op doelstellingen en cultuur van de organisatie

Mensen aannemen op basis van hun vaardigheden zorgt ervoor dat werknemers op één lijn zitten met de doelen en cultuur van de organisatie. Personeelswerving op basis van vaardigheden bevordert een personeelsbestand dat over de specifieke competenties beschikt die nodig zijn om de organisatie vooruit te helpen en de bedrijfswaarden hoog te houden. Deze afstemming bevordert een goed samenhangende en goed presterende werkomgeving.

Copied

Hoe kun je een op vaardigheden gebaseerde benadering van talentmanagement implementeren? Copied

Om een op vaardigheden gebaseerde aanpak voor het werven en behouden van talent succesvol te implementeren, kun je de volgende stappen overwegen:

Identificeer de belangrijkste vaardigheden en competenties

Bepaal de essentiële vaardigheden en competenties die nodig zijn voor elke rol binnen de organisatie. Dit kun je doen door functiebeschrijvingen te analyseren, te overleggen met inhoudelijke deskundigen en grondige analyses van ontbrekende vaardigheden uit te voeren.

Effectieve beoordelingsmethoden ontwikkelen

Implementeer betrouwbare en objectieve beoordelingsmethoden om de vaardigheden van kandidaten te evalueren tijdens het wervingsproces. Daarbij kun je denken aan gesprekken op basis van vaardigheden, casestudy’s of praktische beoordelingen waarmee kandidaten hun vaardigheden kunnen laten zien.

Permanent leren en ontwikkelingsmogelijkheden

Bied werknemers kansen voor permanent leren en ontwikkelen zodat ze hun vaardigheden kunnen verbeteren. Dit kan bestaan uit interne trainingsprogramma’s, mentoring, toegang tot externe cursussen of certificeringen en het opbouwen van een cultuur van permanent leren binnen de organisatie.

 

Welke uitdagingen vloeien voort uit een op vaardigheden gebaseerde aanpak van talentmanagement? Copied

Het implementeren van een op vaardigheden gebaseerde aanpak kan gepaard gaan met uitdagingen die organisaties moeten aanpakken:

Weerstand tegen verandering

De overgang naar een op vaardigheden gebaseerde benadering van talent management kan op weerstand stuiten van mensen die gewend zijn aan de oude methoden. Effectieve strategieën voor verandermanagement en communicatie zijn cruciaal om weerstand te overwinnen en steun te vergaren van de belangrijkste besluitvormers.

Vaardighedenkloof en uitdagingen op het gebied van bijscholing

Organisaties moeten tekorten aan vaardigheden binnen hun personeelsbestand identificeren en aanpakken. Dit kan door het aanbieden van trainingsprogramma’s of door samen te werken met externe instellingen of experts om bij- en omscholingsinitiatieven te faciliteren.

Balans tussen vaardigheden en culturele aansluiting

Hoewel vaardigheden van vitaal belang zijn, moeten organisaties ook rekening houden met culturele geschiktheid. Je moet ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers aansluiten bij de waarden van de organisatie en goed binnen de bestaande teamdynamiek passen. Een evenwicht vinden tussen vaardigheden en culturele fit is cruciaal voor succes op lange termijn.

 

Welke tools kun je gebruiken om een op vaardigheden gebaseerde aanpak van talentmanagement te implementeren? Copied

De meeste organisaties gebruiken een combinatie van tools en systemen die afgestemd zijn op de algemene talentstrategie van de organisatie. Die worden dan aangevuld met de juiste processen, beleidslijnen en organisatiecultuur.

De software voor competentiemanagement van AG5 biedt functies van de populairste en effectiefste talentmanagementsystemen. Daarmee kunnen competentie-audits uitgevoerd worden. Je kunt de vaardighedenkloof in de organisation analyseren, gerichte wervingsinitiatieven ontwikkelen en een cultuur van permanent leren bevorderen. Zo hou je werknemers die betrokken, productief en gelukkig zijn binnen de organisatie.

​​Meer weten? Plan vandaag nog een afspraak voor een gratis live demo van 15 minuten om te zien wat AG5 voor je organisatie kan betekenen.

Author Copied

Revisions Copied

Original version | juli 5, 2023

Written by:

Gerelateerde berichten

Vraag een demo aan en spreek met een skills expert

Ontdek in slechts 15 minuten wat AG5 voor jou kan betekenen.

Boek een demo

ISO27001 certified     Free trial available